Świadectwa energetyczne Audyt i doradztwo energetyczne Termowizja

Świadectwa EnergetycznePocząwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej, czyli powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku.

W praktyce termin charakterystyki energetycznej oznacza zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do utrzymania w nim komfortu cieplnego, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całość prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku.

Nasza firma specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji, która stanowi opis takiego zapotrzebowania - jest to bardzo precyzyjne wyliczenie, wraz z potwierdzenie w formie wymaganego dokumentu. Co szczególnie ważne dla inwestora, wartości wynikające z tego wyliczenia są w prosty sposób przeliczalne na koszt rocznego utrzymania obiektu - jego ogrzewania, ewentualnego chłodzenia, lub zabezpieczenia w c.w.u.

Właściciel wydanego przez nas certyfikatu będzie zatem wiedział, czy jego budynek spełnia wymagane standardy europejskie, a także czy jest energooszczędny.

Wspomniana ustawa reguluje obowiązek przekazania certyfikacji budynku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Warto przy tym wspomnieć, iż obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynku, wraz z potwierdzeniem w postaci stosownego certyfikatu wynika z ustawy "Prawo budowlane". Wprowadzona nowelizacja dyrektywy UE zobowiązuje przy tym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do nakłądania kar, w przypadku braku certyfikacji energetycznej - kary są przyznawane w sposób odstraszający, skuteczny i proporcjonalny. Co nie mniej istotne, niewłaściwie przygotowane świadectwo energetyczne również może nieść negatywne konsekwencje - przykładowo poprzez spowodowanie szkody dla sprzedawcy nieruchomości (zbyt niska wycena przy sprzedaży), jak i dla nabywcy (niedoszacowanie późniejszych kosztów eksploatacji, zbyt wysoka cena zakupu).

Ustawa Prawo budowlane, a konkretnie art. 5.1., ust.3 i 4, regulują obowiązek certyfikacji energetycznej w następujący sposób:

 1. Z zastrzeżeniem ust.7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
 2. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.

Z powyższych przepisów wyłączone są następujące typy budynków:

 • podlegające ochronie prawnej (na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
 • używane jako miejsce kultu, a także przeznaczone działalności religijnej
 • przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata
 • niemieszkalne wykorzystywane w gospodarce rolnej
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym wartości 50 kWh/(m2 x rok)
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania, jednak nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2

Każdy inwestor jest ustawowo zobowiązany do załączenia certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Także w sytuacji najmu lub zbycia lokalu mieszkalnego, najemcy lub nabywcy powinien być udostępniony dokument świadectwa energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający informacje takie jak:

 • lokalizacja obiektu - dokładny adres oraz fotografia
 • niezbędna wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji
 • w przypadku budynków niemieszkalnych wielkość energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia
 • wskazniki porównawcze
 • uwagi i wskazówki na temat możliwych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię

Kompletna dokumentacja, jaką otrzymuje klient składaja się z trzech lub czterech stron formatu A4 (oprawionych w okładkę w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie) i jest tożsame z przekazywaną wersją elektroniczną (zapisaną w formacie tylko-do-odczytu, np. pliku PDF).

Zaufali nam

Łódź Airport Biedronka Instytut Pamięci Narodowej ECHO Investment Alpine Energie Lasy Państwowe Panattoni Europe Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Urząd Miasta Pabianice Gmina Kleszczów Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej RSM Bawełna Widzewskie TBS Spółdzielnia Mieszkaniowa Zagajnik

Nasze usługi

Nasza firma ocertyfikowała już ponad 720 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków!

Kontakt z nami

Plan dojazdu do Świadectw Energetycznych Unicon

UNICON
Biuro Usług Inżynierskich
ul. Broniewskiego 7/14
95-200 Pabianice
woj. łódzkie

Tel. kom: 601 787 287
E-mail: biuro@unicon.pl